ÚVOD AUDIT PORADENSTVO ÚČTOVNÍCTVO A MZDY FORMULÁRE LINKY
Audítorské služby

Overovanie riadnej účtovnej závierky
Podstatou štatutárneho auditu – overenia riadnej účtovnej závierky, je vytvorenie nezávislého názoru audítora na účtovnú závierku ako celok. Preskúmanie a zhodnotenie záverov, vyplývajúcich z audítorských dôkazov, spočíva v posúdení či je účtovníctvo vedené úplne a správne, či sa účtovná závierka vypracovala v súlade s národnými účtovnými predpismi. V tom sa posudzuje korektnosť a priebeh finančných operácií v  hospodárskom roku a ich význam a možné dopady na ďalšiu existenciu overovaného objektu v budúcnosti.
 
Metódy a postupy získavania dôkazov v procese overovania riadnej účtovnej závierky vychádzajú, pri rešpektovaní národných podmienok, z medzinárodne uznávaných postupov pre vykonávanie overenia riadnych účtovných závierok.
Harmonogram overenia riadnej účtovnej závierky spoločnosti má niekoľko etáp:
 1. etapa
  • Analýzy
  • Overovanie vnútorných systémov a metód prípravy údajov ( nákupy, predaje, účtovný systém )
 2. etapa
  • Overovanie vnútorných systémov a metód prípravy údajov ( mzdový systém, investície, akcionárske nároky )
  • Overovanie niektorých položiek výkazu ziskov a strát
  • Overovanie prípravy inventarizácie
 3. etapa
  • Účasť na fyzickej inventúre zásob, overenie existencie a úplnosti
  • Príprava na potvrdzovací proces ( pohľadávky, úvery, pôžičky, stavy účtov)
  • Príprava na koncoročné operácie
  • Overenie niektorých položiek výkazu ziskov a strát z hľadiska daní
 4. etapa
  • Hlavný audit ( overenie položiek účtovnej závierky, odhady v účtovnej závierke, overenie konsolidovaných položiek v skupine, overenie výpočtu dane z príjmu)
 5. etapa
  • Záverečná kontrola účtovnej závierky vrátane prílohy, overenie výročnej správy,
  • Návrh opatrení a doporučení a vypracovanie správy audítora
 
DCA Audit, s.r.o.
Ing. Zuzana Šelingová
Sídlo:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email dcaaudit@dcaaudit.sk
web htpp://www.dcaaudit.sk